22-02-2019 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 maart 2019, aanvang: 20.00 uur.
Clubhuis De Kribbebijter te Wageningen.

Agenda:

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Uitreiking Rijn-insignes aan jubilarissen
 • Presentatie SuperSpetters
 • Notulen ALV 11 januari 2018 en 26 april 2018
 • Jaarverslagen
  Pauze
 • Financieel jaarverslag 2018 incl. verslag kascommissie
 • Begroting 2020
 • Bestuur/commissiebenoemingen
 • Informatie Stichting Vrienden van De Rijn
 • Rondvraag
 • Sluiting

Notulen ALV 11 januari 2018
Notulen 26 april 2018
Jaarverslag De Rijn 2018

Het financieël jaarverslag 2018 is op te vragen bij het bestuur via bestuur@de-rijn.nl