20-02-2020

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 maart 2020, aanvang: 20.00 uur locatie Clubhuis De Kribbebijter te Wageningen.

Agenda:

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Uitreiking Rijn-insignes aan jubilarissen
 • Presentatie (onder voorbehoud)
 • Notulen 21 maart 2019
 • Jaarverslagen 2019
  Pauze
 • Financieel jaarverslag 2019 incl. verslag kascommissie
 • Begroting 2021
 • Bestuur/commissiebenoemingen
 • Informatie Stichting Vrienden van De Rijn
 • Informatie ten aanzien van facebook en de website
 • Rondvraag
 • Sluiting

Notulen 21 maart 2019
Jaarverslag De Rijn 2019

Het financieël jaarverslag 2019 is op te vragen bij het bestuur via bestuur@de-rijn.nl